warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

        • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสหกรณ์เศษรฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริทฤษฏีใหม่
ปี 2558

&บริษัท เกษตรรวมมิตร จำกัด ร่วมส่งเสริม ให้ความรู้แก่ชุมชนสหกรณ์เศษรฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริทฤษฏีใหม่ ภายในพื้นที่หลายสิบไร่ โดยเข้าไปปรับปรุงที่ดินการเกษตร ซึ่งมีทั้งข้าว พืชไร่ และพืชสวน พร้อมทั้งร่วมสร้างกระบวนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยวางแผนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งความสำเร็จของโครงการนี้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชนโดยรวมแบบยั่งยืน และโครงการนี้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่างการพัฒนาที่ดินการเกษตรที่ผู้คนให้ความสนใจเข้ามาดูงานอย่างต่อเนื่อง

        • โครงการพัฒนาที่ดินการเกษตรแบบครบวงตำบลบ้านใหม่เจริญสุข

<เมื่อปี พ.ศ.2558 บริษัท เกษตรรวมมิตร จำกัด เข้าไปร่วมพัฒนาที่ดินการเกษตรตำบลบ้านใหม่เจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์ โดยส่งสารปรับปรุงดินตราเจ้าสัวผ่านอบต. ให้เกษตรกรได้ทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงพื้นที่การเกษตรที่ใช้งานได้และพื้นที่ที่ดินเสีย ซึ่งทางบริษัทฯ ให้เกษตรยื่นระยะหนี้ได้ 1 ปี เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์ที่ได้คือ ดินในพื้นที่ส่วนแรกที่สามารถใช้เพาะปลูกได้อยู่แล้ว มีคุณภาพมากขึ้น สามารถสร้างผลผลิตได้จำนวนมากขึ้น ในขณะที่ส่วนพื้นที่ดินเสีย ทางบริษัทฯ นำดินไปทำการวิจัยและส่งนักวิชาการการเกษตรผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงดิน เข้าไปให้ความรู้เรื่องการพัฒนาดิน เมื่อเกษตรกรนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ผลที่ได้คือพื้นที่ดินมีการฟื้นตัว และสามารถสร้างผลผลิตได้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจของบริษัทฯ ร่วมกับเกษตรกรในชุมชนที่สร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

loading
×