warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

               บริษัท เกษตรรวมมิตร จำกัด ได้จัดกิจกรรมแบ่งปัน ข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องนุ่งห่มให้กับโรงเรียนในชุมชน โดยผ่านทางสำนักสงฆ์อภัยสาลี อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันมีพระอาจารย์วศิณ จำพรรษาอยู่เพียงหนึ่งรูป และในอนาคตสำนักสงฆ์แห่งนี้จะถูกสร้างเป็นวัดเพื่อเป็นที่พึ่งพาทางศาสนา ของคนในชุมชม ทางบริษัทจึงเล็งเห็นว่าการจัดสร้างวัดเป็นสิ่งสำคัญภายในชุมชน และพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน และส่วนรวม

loading
×