warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Recovery

         บริษัท เกษตรรวมมิตร ได้จัดทำนโยบาย “ดินดีเพื่อชุมชน” ซึ่งเป็นนโยบายที่ต้องการปรับปรุง พัฒนาพื้นที่ทำกินของเกษตรกรจากพื้ที่เคยเป็นปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ โดยได้นำลักษณะดินในชุมชนนั้นๆ ไปตรวจสอบในห้อง Lab โดยนักวิชาการผู้ชำนาญการด้านการตรวจสอบดิน ซึ่งมีมาตรฐานสากล โดยหลังจากการนำตรวจแล้ว นักวิชาการจะวิเคราะห์วิธีการ เพื่อปรับปรุงผิวดินให้ทำการเพาะปลูกได้เช่นเดิม

         บริษัท เกษตรรวมมิตร ได้ดำเนินนโยบาย “ดินดีเพื่อชุมชน” โดยได้ติดตามผลงานทุกปี ซึ่งได้ผลที่น่าพอใจในทุกชุมชนที่เข้าร่วมและหวังจะดำเนินนโยบายนี้ต่อไป เพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับเกษตรกร

Increase

           การดูแลให้ผลผลิตงอกงามในทุกๆ พื้นที่ที่บริษัทเกษตรรวมมิตรได้เข้าไปร่วมพัฒนา เป็นความตั้งใจสูงสุดของบริษัทเกษตรรวมมิตร เพราะผลผลิตเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนนั้นๆ รวมถึงผลผลิตที่งอกงามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นกำลังใจต่อเกษตรกรในชุมชน เพื่อให้ก้าวต่อไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง เมื่อชุมชนดูแลผลผลิตเพิ่มมูลค่าต่อครัวเรือนได้มากขึ้น ชุมชนมีรายได้มากขึ้นก็พร้อมพัฒนาสังคมชุมชน ให้แข็งแรงขึ้นเช่นกัน

Experience

           บริษัท เกษตรรวมมิตร ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการที่ชำนาญการด้านการเกษตรในทุกภาควิชาการ เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร ซึ่งนักวิชาการทุกท่านล้วนมีประสบการณ์อย่างมากมายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยมุ่งหวังให้ใช้ประสบการณ์นั้นพัฒนาด้านเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการทำสวนทำไร่ และเลี้ยงสัตว์

Share

           การแบ่งปันองค์ความรู้เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจชุมชนดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน สามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปต่อยอด เพื่อหล่อเลี้ยงสังคมชุมชนให้อยู่ได้อย่างเป็นสุข

Raise

           บริษัท เกษตรรวมมิตร ยังมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เลี้ยงตัวเองและชุมชนได้ ตั้งตนเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มภาคภูมิ โดยได้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนมากมาย ทั้งด้านกิจกรรมการกีฬา การศึกษา รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นด้วยเช่นกัน

Development

           การพัฒนาการของชุมชนเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัท เกษตรรวมมิตรได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการพัฒนาการของชุมชนในท้องถิ่นในยุคสมัยที่ใช้สารเคมีภัณฑ์เป็นองค์ประกอบหลักเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบสู่ปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาภาวะดินเสื่อมโทรม ส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตและเศรษฐกิจท้องถิ่น ดังนั้นบริษัท เกษตรรวมมิตร จึงพยายามให้เกิดการพัฒนาและร่วมปกป้องพื้นดินที่ทำกิน ไม่ให้บอบช้ำดังในอดีต การพัฒนาในสมัยปัจจุบันจึงเป็นการพัฒนาให้เกษตรกรเติบโตเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ใช้พื้นดินได้อย่างยั่งยืน

loading
×